Kompetenceudvikling 55+

Arbejdskraften 55+ udgør en stadig større del af arbejdsmarkedet. Med de arbejdende seniorers mange erfaringer og kompetencer, kan denne tendens medføre en stor gevinst for det danske arbejdsmarked, men kun hvis arbejdspladserne bliver bedre til at anvende deres ressourcer, fortsat udvikle dem og sikre deres værdi.

Dette studie undersøgte 1) hvilke centrale faktorer, der spiller ind på 55+ ansattes deltagelse i kompetenceudvikling, 2) hvordan kompetenceudvikling opfattes og praktiseres blandt målgruppen, samt 3) hvilke faktorer, der kan understøtte at flere 55+ ansatte deltager i kompetenceudvikling.

 

Desværre peger flere studier på, at udviklingen af seniorernes ressourcer halter. En nylig dansk spørgeskemaundersøgelse viser at mange seniorer ikke tilbydes efter- og videreuddannelse, men at 85% af dem der tilbydes det, tager imod det (Sundstrup et al 2020). Et metastudie peger på at manglende villighed til EVU blandt seniorer er den eneste fordom ud af de seks testede der holder. Disse internationale resultater kan ikke direkte overføres til en dansk, statslig kontekst men resultaterne tyder på, at seniorerne i vidt omfang bryder med de eksisterende fordomme på alle andre områder end kompetenceudvikling.

Hvorvidt 55+ ansattes deltagelsesgrad i kompetenceudvikling skyldes deres egne forbehold, at de ikke tilbydes det tilstrækkeligt, eller at de ikke performer tilstrækkeligt på de kurser de deltager i, kan ovenstående kvantitative undersøgelser ikke svare på. I dette samarbejde med Kompetencesekretariatet ønskede vi derfor med kvalitative metoder at undersøge de komplekse praksisser, overvejelser og beslutningsprocesser der indgår i 55+ansattes deltagelse i kompetenceudvikling.

I vores eksisterende materiale fra projektet Seniorpraksis kunne vi se, at mange arbejdspladser værdsætter af de 55+ ansatte er selvkørende og driftssikre. Derfor går de ofte i årevis rundt og leder deres egne projekter, mens lederne kan bruge deres ressourcer på de yngre medarbejdere. Når de endelig tilbydes kompetenceudvikling, er det ofte fordi de selv har vist motivation for dette. De tager gerne imod det, hvis det passer ind i deres egne planer for arbejdslivet. Deres deltagelse i kompetenceudvikling kan således ikke reduceres til et spørgsmål om, hvorvidt de tilbydes det eller ej, eller om de er motiverede for kompetenceudvikling eller ej. Deltagelsen handler i højere grad om relevans og hvilken kultur der er for kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det er faktorer som disse, som dette projekt undersøgte.

 

 

Projektet baserer sig på kvalitative metoder. Med kvalitativ metode opnås en dyb forståelse af et snævert udsnit af målgruppen. De formålet med undersøgelsen var at få en bedre forståelse af de komplekse processer der spiller en rolle i 55+ ansattes kompetenceudvikling, er den kvalitative metode ideel.

Vi undersøgte de 55+ ansattes kompetenceudvikling ved at udføre semi-strukturerede interviews og deltagerobservationer på 9 arbejdspladser fordelt på de fem overenskomstområder CO10, LC, OAO Øvrige, HK og Akademikerne. Vi spurgte ind til de 55+ ansattes arbejdsliv, deres rationaler for at deltage i kompetenceudvikling og deres konkrete erfaringer med dette. Vi spurgte ledere og HR-medarbejdere om deres opfattelse af og erfaringer med 55+ ansattes kompetenceudvikling.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Lassen, Aske Juul Lektor +4522920212 E-mail
Wulff, Anna Lyngdal Videnskabelig assistent +4535320030 E-mail