Om Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe)

CoRe er et forskningscenter på Københavns Universitet, som er kendetegnet ved en ekspertise indenfor hverdagslivsstudier af sygdom og sundhed. Centret bidrager med afgørende viden om, hvordan sygdom og sundhed både er med til at skabe og forme menneskers hverdagsliv, og hvordan menneskers håndtering af sygdom og sundhed skal indgå i udviklinger af sundhedsområdet. Et andet fokuspunkt i CoRe er humanistiske undersøgelser af, hvordan viden om sundhed og sygdom bliver skabt. Det kan tage form af etnologiske og historiske undersøgelser af viden produceret indenfor sundhedsvidenskaberne men også i andre sammenhænge såsom i hjemmet, til møder i kommunen og i udviklingen af nye sundhedsteknologier.

Over de seneste årtier er befolkningens sundhed blevet et central omdrejningspunkt for vestlige samfund. Her er borgeres livsstil i en stigende grad set som en essentiel faktor, når det gælder om at forbedre folks sundhed. Dette fokus understreger behovet for det humanistiske perspektiv vedrørende mad, aldring og livsstilsinterventioner.

Vores forskning er bundet op på interdisciplinære projekter, som er centreret omkring følgende fokusområder:

  • Aldringsforskning
  • Fedmeforskning
  • Fødevare-, kost-, og ernæringsforskning
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og ’health literacy’
  • Sansernes betydning for sygdom og sundhed (syn, lyd, føle, smage, lugte)
  • Psykiatri og mentale sygdomme
  • Velfærdsteknologi
  • Kræft og andre specifikke sygdomme

Vi bidrager med viden, som er rodfæstet i sociokulturelle hverdagspraksisser indenfor disse fokusområder. Gennem brugen af metoder fra etnologi og historie kan vores forskning bygge bro mellem videnskab, politik og hverdagspraksisser. Dermed kan vi bidrage med at forbedre befolkningens sundhed i fremtiden.