Erfaret magt: fustrationer og fastholdelser blandt beboere med udviklingshæmning og autisme

De senere år har magtanvendelse på botilbud for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser været et omdebatteret emne. Hvordan magtanvendelse opleves af de mennesker, som udsættes for den, har dog stort set været et fraværende perspektiv både i debatten og litteraturen. Forskningsprojektet ville derfor kaste nyt lys på beboernes egne erfaringer med magtanvendelse.

Målet med projektet er at give beboerne bedre muligheder for at gøre deres erfaringer gældende i den offentlige debat. Udover beboere retter projektet sig også mod pædagoger og politikere.
Projektet vil bestå af:

  1. en historisk ramme, som beskriver vejen mod den nuværende lovgivning og praksis, og som afdækker anbragtes erfaringer med magtanvendelse hen over tid og
  2. en antropologisk undersøgelse af erfaringer med magtanvendelse blandt mennesker på botilbud i dag.

 

Projektet vil i kraft af den nye viden understøtte en række forandringer til gavn for beboere på botilbud. For det første vil projektet give beboerne bedre muligheder for at få en stemme og gøre deres erfaringer gældende i den offentlige debat - og for at give deres bud på, hvordan man bedst undgår brug af tvang og magt.

For det andet vil projektet være med til at kvalificere det pædagogiske personales etiske skøn og proportionalitetsvurderinger i navigationen mellem omsorgspligt og magtanvendelse.

For det tredje vil projektet bidrage til en større bevidsthed blandt politiske aktører og beslutningstagere om de menneskelige og eksistentielle konsekvenser af lovgivninger på området og det menneskesyn, som ligger bag.

For det fjerde vil projektet bidrage metodisk og teoretisk til forskning i borgernes erfaringer med og perspektiver på velfærdsstatens sociale indsatser.

 

 

Undersøgelsen vil bestå af et historisk og et nutidigt antropologisk spor med hovedvægt på sidstnævnte.
Det historiske spor vil give en forståelse af vejen frem mod den nuværende lovgivning og praksis på området og sætte den nuværende debat i perspektiv.

Med afsæt i eksisterende litteratur suppleret med arkivstudier af relevante arkivgrupper beskrives lovgivninger for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser fra grundlovens indførelse og frem til i dag. Et særligt fokus rettes mod de politiske processer og offentlige debatter relateret til rettigheder og magtanvendelse. Ligeledes vil det historiske spor give indblik i, hvordan anbragte har erfaret magtanvendelse hen over tid. Det gøres med udgangspunkt i skriftlige klager, udtalelser til medierne, selvbiografier, samt empirisk materiale fra interview med tidligere anbragte under åndssvageforsorgen gennemført i forbindelse med projektet ”Anbragt i historien”.

Det nutidige antropologiske spor vil belyse, hvordan forskellige beboere erfarer og skaber mening med forskellige former for magtanvendelse. Det belyses også, hvilket kendskab beboere har til deres rettigheder og i hvilken grad de inddrages i arbejdet med indberetninger og handleplaner. Ligeledes anskueliggøres de forskellige følelsesmæssige og sociale reaktioner på og følger af magtanvendelse. Endelig sættes der fokus på beboerne egne forslag til, hvordan magtanvendelse kan undgås. Samlet set vil det nutidige spor give en indsigt i, hvordan begreber som integritet, selvbestemmelse, frihed, magt, tvang, tryghed, omsorg og værdighed forstås fra beboernes perspektiv.

 

 

Resultaterne udgives som bog med titlen: ERFARET MAGT – frustrationer og fastholdelser blandt beboere på botilbud. Syddansk Universitetsforlag (efteråret 2020).

For at sprede kendskabet til projektet og diskutere dets resultater i relevante faglige og politiske miljøer afholdes efter bogudgivelsen fire fyraftensmøder i samarbejde med brugerorganisationer, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Find bogen.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Jensen, Stine Grønbæk Tenure Track Adjunkt   E-mail
Kragh, Jesper Vaczy Gæsteforsker +4535323805 E-mail

Støttet af

Foa logo


Socialpædagogernes Landsforening logo

Foa Lev

Projektet er støttet af FOA, Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen LEV

PI:  Jesper Vaczy Kragh

Projektperiode:  maj 2019 - december 2019